Gabay sa paggamit


Konsultasyon sa pamumuhay sa iba’t-ibang wika

IMG_20160809_094532Nahihirapan ba sa pamumuhay dito sa Japan dahil sa wika at iba’t-ibang trobol sa araw-araw na pamumuhay? Para sa mga residenteng dayuhan ng lungsod, may isinasagawang konsultasyon sa abogado at iba pang dalubhasa tuwing Linggo(Sun.) sa iba’t-ibang wika.

(1) Nilalaman ng konsultasyon:Tungkol sa pamumuhay、Insurance・Tax(buwis)、Status of Residence、Kasal・Diborsyo、Pangangalaga ng Anak、Japanese Language Class、Problema sa trabaho、Pagbabasa at Pagsusulat sa Wikang Hapon atbp.
(2) Bayad sa Konsultasyon:Libre
(3) Reserbasyon:Di maaaring magpareserba
(4) Wika


WikaArawOras
ChineseMon. ~ Fri.10:00~17:00
1st・2nd  Sun.13:00~17:00
TagalogMon・Tue・Thur・Fri10:00~17:00
3rd・4th Sun.13:00~17:00
EnglishMon. ~ Fri.10:00~17:00
3rd・4th Sun.13:00~17:00
※Para sa iba pang wika na nakatala sa ibaba, kinakailangan ng reserbasyon.
Korean,Vietnamese,Thai,Spanish,Portuguese,Russian,Urdu,Nepalese,Hindi,Bengalese

Konsultasyon sa dalubhasa

Tuwing linggo nagsasagawa ng konsultasyon sa dalubhasa ng bawat larangan. Nakatala sa ibaba ang nakatalagang wika sa bawat araw ng konsultasyon,subalit kapag kinakailangan ng interpreter maliban sa nakatalagang wika,mangyari lamang na sumangguni bago pa man dumating ang araw ng konsultasyon.

AdviserArawNakatalagang WikaOras
Konsultasyong pang-legalAbogado1st Sun
3rd Sun.
Chinese
English・Tagalog
1:00p.m – 5:00p.m
Konsultasyong pang trabahoLicensed Social Insurance Cosultant2nd Sun.Chinese
Konsultasyon sa pamumuhayLicensed Social Insurance Cosultant4th SunEnglish・Tagalog

Pagdidispatsa o pagpapadala ng Interpreter

Nagdidispatsa o nagpapadala ng interpreter sa Ota City Office at sa mga pasilidad na kaugnay ng Ota City.

Pagpupunta ng interpreter sa loob ng Ota City Office

Nagpupunta ang interpreter sa iba’t-ibang seksyon ng Ota City Office,para mag-interpret sa pagproseso ng bagay pang-administrasyon.

(1) Wika・Oras

WikaArawOras
ChineseMon~Fri.10:00~17:00
TagalogMon・Tue・Thur・Fri10:00~17:00
EnglishMon. ~ Fri.10:00~17:00
※Para sa iba pang wika na nakatala sa ibaba, kinakailangan ng reserbasyon.
Korean,Vietnamese,Thai,Spanish,Portuguese,Russian,Urdu,Nepalese,Hindi,Bengalese

(2) Paraan ng paghiling:Mangyari lamang na magpunta sa mics Ota sa mga araw/oras na nakatala sa itaas, o kumonsulta sa pagtawag sa telepono.
(3) Bayad sa pag-interpret:kadalasan libre

Pagdidispatsa o pagpapadala ng interpreter sa mga pasilidad ng Ota City o may kaugnay sa Ota City.

Bukod sa Ota City Office, nagpapadala din ng interpreter sa mga pasilidad na may kaugnay sa Ota City katulad ng mga sumusunod(Area Branch Offices,Elem. & Junior H.S ng Ota City,Nursery,Welfare offices atbp.

(1) Wika Chinese,Tagalog,English,Korean,Vietnamese,Thai,Spanish,Portugese,Russian,Urdu,Bengalese
(2) Paraan ng paggamit:mangyari lamang na sumangguni sa micsOta
(3) Bayad sa pag-interpret:kadalasan libre


Translation

Maaaring magpatranslate ng mga dokumento tulad ng Birth Certificate at Marriage Certificate atbp. na i-submit sa City Office at iba pang pasilidad ng lungsod na kadalasan ay walang bayad. Sa mga dokumentong i-submit sa ibang pasilidad na hindi kaugnay sa Ota City,mangyari lamang na kumonsulta muna.

(1) Wika:Chinese,Tagalog,English,Korean,Vietnamese,Thai,Spanish,Portuguese,
Russian,Urdu,Nepalese,Hindi,Bengalese
(2) Paraan ng paggamit:Mangyari lamang na direktang dalhin sa oras na bukas ang micsOta ang dokumento na ipa-translate.
(3) Bayad sa translation:Ang mga dokumentong i-submit sa Ota City Office at sa kaugnay na pasilidad ay kadalasan walang bayad.