ओओता नगर 􀋢यंसेवा जापािनज भाषा क􀆗ा – ओओमोरी  ※यो िच􀉎 भएको ठाउँमा टेिलफोन बाट अ􀅤ीम जानकारी िलनुहोस


Kamata  ↓ Oomori


Kamata
Omori