Impormasyon sa Pamumuhay


Pagbibigay ng Tulong sa Pagpasok sa Paaralan o“Shugaku-enjo”

Ang Shugaku-enjo ay isang sistema ng Hapon para sa mga sambahayan o pamilya na may mababang kinikita na mabigyan ng tulong sa pagbabayad ng bahagi ng gastusin sa pag-aaral sa elementarya at junior high school ng mga kasambahay. Ang nilalaman ng Sistema ng tulong ay bahagyang naiiba sa bawat munisipalidad.

<Pagbibigay ng Tulong sa Pagpasok sa Paaralan ng Ota City>
Sambahayang angkop na makakatanggap ng tulong.
・Sambahayan na tumatanggap ng pampublikong tulong (seikatsu hogo)
・Sambahayan na ang kabuuang kinita ng lahat ng miyembro ng sambahayan ng nagdaang taon ay mababa sa kwalipikadong halaga ng kinikita.

<Aplikasyon>
Mangyari lamang na ipasa ang application form kapag nais makatanggap ng Shugaku-enjo. Ang application form ay makukuha sa mga paaralan ng elementarya at junior high schools at sa Board of Education.

Ang panahon na maaring mag-apply ay simula April hanggang February ng kasunod na taon.
Sa pag-apply, kakailanganin ang pangalan ng account holder, pinansiyal na institusyon (banko) , branch at account number ng paghuhulugan ng tulong.

<Screening(Pagsusuri)>
Pag-aaralan ng Board of Education basehan ang mga impormasyon ng resident registration, resident tax, pampublikong tulong (Seikatsu-hogo) kung angkop na makatanggap ng Shugaku-enjo.
Para sa mga nakatira sa ibang bansa noong January 1st. nang taon ng pag-aaply ay mangyari lamang makipag ugnayan sa School Affairs Division, Educational Affairs Department, Board of Education Secretariat ng Ota City


Ang resulta ay ipapadala sa pamamagitan ng koreyo sa inyong tirahan.
Ang resulta ay alin sa sumusunod:
[ Yohogo ] Sambahayan na mahigpit o mataas ang level ng pangangailangan ng tulong
[ Jun yohogo] Sambahayan na nangangailangan ng tulong ngunit mas mababa ang level kaysa Yohogo
[Hinintei] Hindi aprubado
[Horyu] Hindi kompleto
Kapag ang resulta ay [Yohogo] o [Jun yohogo], ipapadala ang Shugaku-enjo sa inyong bank account.
Kapag [Hinintei] ay nangangahulugan na hindi angkop makatanggap ng tulong.
Kapag [Horyu] naman ay mangyaring sundin ang pamamaraan na nakasulat sa ibaba.


○Ang mga nakatira sa Ota City noong January 1st. nang taon ng pag-apply.
 ・Mangyaring magdeklara ng kinita ng nakaraang taon
○Para sa mga hindi pa nakatira sa Ota City noong January 1st. nang taon ng pag-apply.
 ・Sa mga naninirahan sa Japan noong January 1st, magsubmit ng residence tax certificate na-isyu mula sa munisipalidad na tirahan ( kailangang nakatala ang halaga ng buong kinita) Mangyaring i-submit ito sa School Admission Application Window, Educational Affairs Department, Board of Education ng Ota City.
 ・Kapag sa ibang bansa nakatira nang taon ng pag-apply, mangyaring makipag -ugnayan lamang sa School Affairs Division, Educational Affairs Department, Board of Education Secretariat ng Ota City.
Pagkatapos ng mga nabanggit na pamamaraan ipapadala ang resulta sa inyong tirahan sa pamamagitan ng koreyo.
Kapag hindi nagawa ang pamamaraan na nabanggit hanggang sa nakatakdang panahon o deadline, ma-reject ang aplikasyon.

Impormasyon mula sa Ota City

Nagbibigay ng mga impormasyon na makakatulong sa inyong pamumuhay tulad ng tungkol sa tax(buwis), nat’l health insurance, vaccination( bakuna) at health check-up.

National Health Insurance

Ota City National Health Insurance Guidebook
Living Guide(gabay sa pamumuhay)

living_guide_tl_2015

Naglathala ng booklet 「Gabay sa Buhay sa Ota City」na naglalaman ng lahat ng impormasyon na makakatulong sa pamumuhay tulad ng mga serbisyo ng administrasyon ng Ota City, pagpoproseso at pamamaraan, gabay sa mga pampublikong pasilidad, na nakalatha sa English,Tagalog,Chinese at Korean edition.

Disaster Prevention Map

dp_map_en

evacuation_en


Impormasyon tungkol sa medical na serbisyo

Himawari(Tokyo Metropolitan Medical Institution Information):Impormasyon tungkol sa maaaring magamit na medikal na institusyon,gastusin sa pagpapagamot sa lungsod .Mayroong mga pahina ng English at Japanese edition.

Ang paraan ng pagbubukod at pagtatapon ng basura at mga basurang pwede gamitin

gomi_tagalog