Paunawa sa pansamantalang pagsasara ng mics
Mula Sept.27(Wed)~Oct.2(Mon), pansamantalang magsasara ang mics dahil sa kailangang isagawa ang paghahanda para sa pagtatanghal o iksibisyon sa Consumer Center kung saan matatagpuan ang mics. Magbabalik sa pangkaraniwang pagbubukas mula Oct. 3, 10:0a.m~5:00p.m.

Impormasyon