जापानी भाषा कक्षा


बच्चाहरुको जापानी कक्षा

ओओता नगर प्राथमिक जापानी कक्षा

जापानी भाषा पढाइ र लेखन कक्षा

स्वयंसेवी समूहद्वारा
जापानी कक्षा ,ओओता वडामा स्वयंसेवी समूहद्वारा प्रायोजित जापानी कक्षाको एक सूची (पीडीएफ फाइल) मा छ । ओमोरी जिल्ला र कामाता जिल्लाको सूची यहाँ छ।